Η λειτουργία του Κέντρου Λογοθεραπείας «ΑΝΝΑ ΧΟΥΡΛΙΑ» της κας Άννας Χούρλια διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας. Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις που ορίζει το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στις νομοθετικές απαιτήσεις που προσδιορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου. Το Σύστημα Ποιότητας έχει σαν κεντρικό άξονα τους αναγνωρισμένους ως «Ενδιαφερόμενα μέρη» του Κέντρου. Τα παιδιά εξετάζονται για προληπτικούς, διαγνωστικούς και θεραπευτικούς λόγους. Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις & προσδοκίες των «Ενδιαφερόμενων μερών» του όσο και τις νομοθετικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία του.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η οργάνωση των παρεχομένων υπηρεσιών κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των διαγνώσεων αλλά και η επίτευξη των θεραπευτικών στόχων καθώς και η δημιουργία στους ωφελούμενους αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχει το Κέντρο.
 • Ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των υποστηρικτικών ενεργειών της λειτουργίας του, με σκοπό τη διατήρηση υψηλού & αξιόπιστου επιπέδου υπηρεσιών.
 • Η τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου.
 • Η συνεχής βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας μέσω της τακτικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 1. Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τα συμβούλια της πολυεπιστημονικής ομάδας αλλά και τα συμβούλια, στα πλαίσια των οποίων, εκτός των άλλων, καθιερώνονται και ανασκοπούνται αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα.
 2. Ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων & ευκαιριών που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου και η λήψη μέτρων για την πρόληψη / αντιμετώπιση αυτών.
 3. Ο σαφής προσδιορισμός των και των προσδοκιών των αναγνωρισμένων ως πελατών και η μέτρηση της ικανοποίησης τους.
 4. Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των συνεργατών.
 5. Ο εμπλουτισμός και η επέκταση της γνώσης.
 6. Η δημιουργία πλαισίου για την διαχείριση των αλλαγών.
 7. Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 8. Η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων, υλικών και άυλων), για την αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου.
 9. Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή / και προληπτικές ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισης των προβλημάτων.

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του συστήματος.