Αξιολογητικά Εργαλεία Ειδικής Διαπαιδαγώγησης

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ (Διάγνωση Δυσκολιών Μάθησης 5- 9 ετών) αποτελεί διαγνωστική μέθοδο που εντοπίζει με ακρίβεια τις δυσκολίες μάθησης. Απευθύνεται πρωτίστως σε παιδιά ηλικίας 5 έως με 9 ετών (δηλαδή νηπιαγωγείου, Α΄, Β΄, Γ΄ & Δ΄ Δημοτικού), αλλά χορηγείται και σε μεγαλύτερα παιδιά.

-ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο που σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και για την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και στη γραφή

-ΤΕΣΤ ΑΦΡΟΔΙΤΗ (Εργαλείο Σχολικής Ετοιμότητας προσχολικής ηλικίας)

-DETROIT ΤΕΣΤ ( Αξιολογεί τη μαθησιακή επάρκεια παιδιών από 4 έως και 16 ετών βοηθώντας στον σχεδιασμό κατάλληλης παρέμβασης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

-ΛΑΤΩ ΤΕΣΤ (Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας  Ι: 4 – 7.11 ετών, ΙΙ: 8 – 15.11 ετών)

-ΛΑΜΔΑ (Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων και Αδυναμιών από  Β’ Δημοτικού έως και Β’ Γυμνασίου)

-ΤΕΣΤ ΠΛΑΣΗ: Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας ( 8-16 ετών)

-ΕΔΑΛΦΑ (Εργαλείο Διεπιστημονικής Ομάδας για την  Αξιολόγηση του Επιπέδου Λειτουργικότητας Παιδιού στο Φάσμα του Αυτισμού)

-MATH PRO –S TEST  (Σταθμισμένο  εργαλείο Μαθηματικών Δεξιοτήτων)

-ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ  (Σταθμισμένο εργαλείο γλωσσικής αξιολόγησης. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας και στοχο έχει να ανιχνεύσει δυσκολίες σε γραπτό και προφορικό λόγο).